H?c k? toán

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ tuyển sinh - Mrs.Linh

    Chat with me

01636.476.114

rubylinh2008@gmail.com

Tư vấn tuyển sinh - Mrs.Linh

    Chat with me

01636.476.114

rubylinh2008@gmail.com

Quảng cáo

qc2
âcsc
Download giáo trình học kế toán Misa
hợp tác doanh nghiệp
khóa học excel
FAST

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Mẫu số A01-TS

 

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Mẫu số A01-TS ban hành kèm theo Quyết định Số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Ảnh
3 x 4

 

TỜ KHAI THAM GIA

BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Mã số: ________________________

 

 

 

I. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA:

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): _____________, [02]. Giới tính: Nam£     Nữ£

[03]. Ngày tháng năm sinh: __/__/__, [04]. Dân tộc:___, [05]. Quốc tịch: _____

[06]. Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú:________________________________

[07]. Địa chỉ liên hệ:_______________________________________________

[08]. Số điện thoại liên hệ (nếu có) cố định:__________________, di động:___

[09]. CMT số: __________, ngày cấp: __/__/_____, nơi cấp:_______________

II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ

[10]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hoặc HĐLV): số___________

ngày __/__/_____ có hiệu lực từ ngày __/__/_____ loại hợp đồng___________

[11]. Tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ:_____________________________________

________________________________________________________________

[12]. Nơi làm việc:__________________________________________________

[13]. Chức vụ, chức danh nghề, công việc:_______________________________

_________________________________________________________________

[14]. Lương chính:__________________________________________________

[15]. Phụ cấp: [15.1]. PCCV _, [15.2]. TNN ___, [15.3]. TNVK___, [15.4]. Khác__

[16]. Mã số sổ bảo hiểm xã hội đã được cấp (nếu có):______________________

[17]. Mã số thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp (nếu có):_______________________

[18]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (theo hướng dẫn của cơ quan BHXH)

_________________________________________________________________

[19]. Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có):____________________________

 


Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
…….., ngày … tháng … năm ………
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của người sử dụng lao động
Sau khi kiểm tra, đối chiếu xác nhận các nội dung kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
…….., ngày … tháng … năm ………
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Duyệt của cơ quan bảo hiểm xã hội:


Cán bộ thu
(ký, ghi rõ họ tên)


Cán bộ sổ, thẻ
(ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày … tháng … năm ………
Giám đốc BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC: THỜI GIAN LÀM VIỆC CÓ ĐÓNG BHXH CHƯA HƯỞNG MỘT LẦN

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Diễn giải

Căn cứ đóng

Tỷ lệ đóng (%)

BHXH

BHTN

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải về   Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Mẫu số A01-TS

Comments:

Bài viết liên quan


Chat has expired 2 months free use